objectschade

Nieuwbouw, renovatie, sloop en bodemsanering vindt veelal plaats in dicht bebouwde gebieden evenals de bouw en reconstructie van infrastructurele werken als wegen, kunstwerken en rioleringen.

Bij de uitvoering van dergelijke werken is soms niet uit te sluiten dat schade aan belendingen zou kunnen ontstaan voortkomend uit heiwerk, grondwaterpeilverlaging, gronddepots, bouwtransport, reconstructie wegvak en de inzet van materieel.

Het is daarom belangrijk voorafgaand aan de uitvoering de huidige staat van de belendingen op te nemen. Om bij een schademelding een vergelijk te kunnen maken met de situatie voorafgaand aan de uitvoering, is deze vastlegging (bouwkundige vooropname) een vereiste. Onze methode van vastlegging voldoet uiteraard aan de daaraan door verzekeraars gestelde eisen.

Bij verschillen tussen de bouwkundige vooropname en de situatie van schademelding of de schadeclaim dient het causaal verband te worden bepaald tussen de schade en de (bouw)activiteit evenals de herstelmogelijkheden en schadeloosstelling.