dienstverlening

Taurus bouwadvies adviseert in opdracht van Rechtbanken, advocatuur, Raad van Arbitrage, Rechtsbijstandverzekeraars, publiekrechtelijke en private partijen binnen het vakgebied BOUW op een breed terrein van opgetreden geschillen, onder andere op het gebied van:
- overeenkomsten/contracten
- onjuiste advisering (voorbereiding/uitvoering)
- schade ten gevolge van de uitvoering
- meer- en minderwerken, termijnen
- opleveringsverplichtingen en garanties
- verborgen gebreken

Er wordt gewerkt vanuit een gedegen stappenplan waarin de volgende activiteiten besloten liggen:
- dossier onderzoek
- interview betrokken partijen (hoor- en wederhoor)
- locatieonderzoek
- omvang (vermeende) schade
- destructief onderzoek
- metingen (bouwfysisch/trilling/zetting)
- analyse probleemstelling
- onderzoek causaal verband
- vaststellen feitelijke schade en budgettering
- vaststelling schadeloosstelling

Geschilbemiddeling (mediation) is gericht op de volgende onderdelen:
- het terugbrengen van het ontstane geschil tot de feitelijke probleemstelling
- het overbrengen aan partijen van de specifieke knelpunten
- het bemiddelen en adviseren over de mogelijkheden tot een minnelijke schikking
- het desgewenst controleren van de gemaakte afspraken zowel financieel als uitvoeringstechnisch
- het opmaken van een procesverbaal finale kwijting

Geschiladvisering is er op gericht de probleemstelling vanuit een brede visie te onderzoeken, analyseren en rapporteren, waarbij het uitgangspunt wordt gehanteerd dat het advies een beslissende bijdrage levert aan de oplossing van het geschil.

Voor nadere informatie en afstemming kunt u contact met ons opnemen.